satul corul biserica scoala

ANUNT!!!

A N U N Ț 

 

Primăria s.Coșernița 

  anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei  vacante de  director  

la Centrul Comunitar din localitate 

   

La concurs pot participa : 

–  cetăţeni ai Republicii Moldova,  

–  cu studii superioare universitare pedagogice şi studii medii de specialitate in domeniu ,vechime de activitate didactică de cel puţin 3 ani, 

 – la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani,  

–  cunosc limba română ,  

–  sunt apți din punct de vedere medical ( fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,  

–  nu au antecedente penale,  

–  nu au fost concediați  în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin(1) lit.i) m) și n) din Codul Muncii . 

                       

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei  de director al instituției de  învățământ,  prezintă  în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte obligatorii de participare la concurs: 

  • cererea de participare la concurs (model specificat în anexa nr.1 la Regulament); 
  • copia actului de identitate; 
  • copia (copiile actului) actelor  de studii; 

  –     copia  carnetului de muncă; 

  • curriculum vitae ( model specificat în anexa nr.2 la Regulament); 
  • certificatul medical din care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic; 
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; 
  • proiectul planului de dezvoltare al instituţiei în viitoarea funcţie pentru următorii 5 ani. 

 

Concursul  va fi organizat și desfășurat pe adresa: 

 Primăria s.Coșernița (etapele 1,3 şi 4) în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015,(Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015) cu modificările și completările ulterioare. 

           

Concursul se va desfășura în 4 etape:                                          

          1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (Primăria Coșernița); 

         2) evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) se va petrece la CTICE – Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, sediu: or.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.1, conform  Instrucţiunii cu privire la evaluarea candidaţilor la funcţia de director al instituţiei de învăţământ general şi profesional tehnic aprobată prin Ordinul nr.409 din 23.04.2020 al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial nr.107 din 24.04.2020);  

         3) evaluarea curriculum vitae (Primăria Coșernița); 

         4) interviul (Primăria Coșernița). 

Dosarele  vor fi  depuse:                                                                                                                               

Primăria s.Coșernița,secretar 

Telefon :025039206/39236,  dosarele se  depun pina la data de  23.10  2021