satul corul biserica scoala

ANUNȚ!

Anunţ

Primăria  s.Coşerniţa  anunţă  prelungirea  concursului  pentru  ocuparea  funcţiei  vacante de  director  al  Centrului  Comunitar  din  localitate

La funcţia de director al instituţiei  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

2) are studii superioare  sau studii medii de specialitate pedagogice

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5) cunoaşte limba română;

7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

8) nu are antecedente penale;

9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director depun personal prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Concursul    va  fi  organizat  şi desfăşurat  pe  adresa:

Primăria s.Coşerniţa ( etapele  1,3 şi  4) în  baza Regulamentului cu privire la organizareadesfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director
şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general  
publicat : 22-05-2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130 (cu  modificările  şi  completările  ulterioare)

Concursul  constă din 4 etape succesive:

1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (Primăria  Coşerniţa);

2) evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul)( CTICE);

3) evaluarea curriculum vitae (Primăria  Coşerniţa)

4) interviul(Primăria  Coşerniţa)

Dosarele  vor fi  depuse  la  Primăria  s.Coşerniţa(secretar)  până  la  data  de  08.11.2021.

Telefon: 025039206