satul corul biserica scoala

Regulamentul consiliului

 

Aprobat prin  dispoziţia primarului

nr 28 din 19 iulie 2012

 

          R E G U L A M E N T   I N T E R N

AL  PRIMĂRIEI  SATULUI  COŞERNIŢA

 

       (elaborat în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova  nr.154-XV din  28.3.2003)

DISPOZIŢII GENERALE

 Munca şi protecţia socială a muncii constituie drepturi  consfinţite prin Constituţia  Republicii Moldova. Astfel dispoziţiile  constituţionale  (art.43) prevăd neîngrădirea dreptului la  muncă, libertatea alegerii  profesiei şi a locului de muncă, dreptul la  protecţia socială a muncii.

Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul  de lucru al femeilor şi al tinerilor, repaosul săptămînal, concediu de odihnă plătit, precum şi alte situaţii specifice.

Constituţia interzice munca forţată şi consacră dreptul la grevă al salariaţilor pentru

apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale. Conform Legii R Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, „ administrarea publică în unităţile  administrativ-publice, ale eligibilităţii autorităţilor  administraţiei publice locale şi ale  consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit „.

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin autorităţilor locale .

Prin prezentul regulament specificăm sensul următoarelor  noţiuni:

 1. Compartimentul de muncă este serviciul prevăzut în organigrama primăriei, în care îşi desfăşoară activitatea un  colectiv de salariaţi ai primăriei, sub  conducerea unui şef de compartiment şi care are de  îndeplinit sarcini de serviciu prevăzute în fişele  posturilor şi în  Regulamentul de organizare şi funcţionare .
 2. Salariat este persoana fizică cu care primăria a încheiat un contract individual de muncă sau Raport de servciu, persoana căreia i s-au stabilit, prin  fişa postului, atribuţii şi responsabilităţi  în vederea realizării sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului  de muncă din care face  parte .
 3. Contractul colectiv de muncă /Acord colectiv este contractul încheiat între Sindicatul  „SINDASP” şi primarul s.Coşerniţa , în conformitate cu prevederile Codului

Muncii al R Moldova , Legea  sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000.

 1. Locul de muncă este locul /spaţiul în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit sarcinilor de serviciu ce le revin .
 2. Primarul satului Coşerniţa este reprezentantul legal, avînd calitatea de angajator, conform Codului Muncii .

 

C U P R I N S :

 

Capitolul  1.  Protecţia ,igiena şi securitatea în muncă .

 

Capitolul 2 . Selecţia şi încadrarea în muncă a salariaţilor. Salarizarea. Timpul de muncă,timpul de odihnă .

 

Capitolul 3. Drepturile şi obligaţiile primarului  satului  Coşerniţa şi ale salariaţilor .

 

Capitolul 4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor .

 

Capitolul 5 . Norme de conduită  morală şi profesională .Disciplina muncii .

 

Capitolul 6 . Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile .

 

Capitolul 7 . Reguli  referitoare  la  procedura disciplinară .

 

Capitolul 8. Dispoziţii finale .

 

Capitolul 1 .

Protecţia, igiena şi securitatea în muncă .

Art. 1

 Consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă se obligă, prin măsurile pe care le dispun, să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, fără a crea salariaţilor obligaţii financiare.

Angajatorul va asigura condiţiile necesare ca sarcinile de muncă şi  activităţile corespunzătoare să fie organiuzate astfel încît exigenţile  profesionale să corespundă  capacităţii fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaţilor, iar  solicitarea profesională să fie în limitelenormale.

Periodic se face o verificare a aptidudinilor profesionale şi personale ale salariaţilor cu  funcţii de decizie cu atribuţii în interpretarea legilor în  domeniul de activitate, cu atribuţii privind relaţiile cu cetăţenii.

Pentru asigurarea  securităţii sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi /sau mame lăuze sau care alăpteză  angajatorul asigură condiţiile necesare  transpunerii în fapte a măsurilor privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora.

                                                                   Art. 2

 1. Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu dispoziţiile legii speciale,ale contractului colectiv de muncă, precum şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii.
 2. Măsuri necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, precum şi pentru punerea în aplicare a  organizării protecţiei muncii şi  mijloacelor acesteia se iau, pe baza normelor şi  normativelor de protecţie a muncii, de către primar.

Art.3 

 Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la angajare periodic (de către primar).

Art.4

Salariaţii sunt obligaţi să-şi respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, să acorde  primul ajutor în caz de accidente de muncă, celor accidentaţi.

                                                                  Art.5

 1. Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
 2. Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a acestora de către salariaţii cu atribuţii în acest sens constituie abatere şi se sancţionează disciplinar, patrimonial, contravenţional sau penal, după caz.

Capitolul 2. Selecţia şi încadrarea în muncă a salariaţilor.

                          Salarizarea. Timpul de muncă, timpul de odihnă 

Art.6

Încadrarea în muncă a salariaţilor în Primăria  satului  Coşerniţa se face pe baza  dispoziţiei primarului, în limita posturilor vacante.

                                                                Art.7

 

În cadrul relaţiilor de muncă din primăria  s. Coşerniţa   funcţionează principiul  egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii. Orice  discriminare directă sau  indirectă faţă de anagajaţi, bazată pe  criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vîrstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, hadicap, situaţie sau  responsabilitate familiară, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.

Art.8

 

 1. Salariaţii primăriei s. Coşerniţa beneficiază de condiţii  de muncă adecvate  activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de  respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor fără nici o discriminare.

2.Salariaţilor primăriei s.Coşerniţa le sînt recunoscute dreptul la plata egală pentru munca egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter  personal, dreptul la protecţie împotriva  concedierii ilegale.

 

Art.9

 

Relaţiile de muncă se bazează pe principiul  consensualităţii şi a bunei credinţe.

 

Art.10

 

1.Între primar –ca reprezentant legal  şi Sindicatul „SINDASP”- ca reprezentant al

salariaţilor se încheie Contractul colectiv de muncă (cu posibilitatea de a fi prelungit conform clauzelor sale) prin care se stabilesc condiţiile de muncă,salarizarea şi alte drepturi şi obligaţii ce recurg din raporturile de muncă .

2.Prevederile contractului de muncă sunt obligatorii atît pentru Primar, cît şi pentru salariaţii primăriei Coşerniţa.

Art.11

 

 1. La angajare se încheie contractul individual de muncă între Primar ca angajator şi salariat, în baza căruia se prestează munca în schimbul salariului cuvenit, potrivit legii.
 2. Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivel minim stabilit prin acte normative. Contractul individual de muncă se încheie după informare prealabilă a persoanei care solicită angajarea cu privire la clauzele generale care vor fi înscrise în el.

Art. 12

Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată sau în unele cazuri  expres prevăzute de lege, pe durată determinată.

Art.13

1.Programul de lucru al salariaţilor se stabileşte în contractul colectiv de muncă, în funcţie de specificul şi modul de organizare a activităţii compartimentelor de muncă. Timpul de muncă  pe care trebuie să-l  presteze fiecare angajat este cel prevăzut de lege. Programul de lucru al salariaţilor  primăriei se afişează la sediul instituţiei.

2.Programul de lucru al salariaţilor  primăriei este următorul :

Luni   : 08.00 – 17.00 , pauza :  12.00 – 13.00

Marţi  : 08.00 – 17.00 , pauza :  12.00 – 13.00

Miercuri : 08.00 – 17.00 , pauza :  12.00 – 13.00

Joi  : 08.00 – 17.00 , pauza :  12.00 – 13.00

Vineri  : 08.00 – 17.00 , pauza :  12.00 – 13.00

3.Durata  maximă legală a timpului  de muncă nu poate depăşi  40 de ore pe săptămînă.

4.Secretarul Consiliului local completează la data de 30-31 a fiecărei luni  calendaristice tabelul de pontaj de prezenţă, în care se înscriu timpul efectiv lucrat (conform programului de lucru aprobat) şi în timpul nelucrat (pe cauze: concediu de odihnă, concediu medica, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, delegaţii, absenţe nemotivate etc.) de către fiecare salariat.

 1. Tabelul de pontaj de prezenţă constituie documentele primare care stau la baza determinării şi stabilirii drepturilor salariale ale salariaţilor pentru munca prestată.

Art.14

Avînd în vedere că durata zilnică a timpului de muncă este de 8 ore, salariaţii au dreptul la o pauză de masă de o oră, care nu este inclusă în timpul de muncă.

Art.15

Săptămînal fiecărui salariat i se asigură un repaus care nu poate fi mai mic de 2 zile consecutiv (sîmbăta şi duminica ).

Art.16

Primarul în calitate de angajator, asigură pentru toţi salariaţii zile libere în sărbă-torile legale stabilite prin lege.

Art. 17

 

1.Fiecare salariat are dreptul la concediu de odihnă conform legii, drept care nu poate

forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata concediului  de odihnă este prevăzută de lege.

2.Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an şi este obligatoriu. Efectuarea   concediului de  odihnă se realizează pe baza  programării colective sau individuale.

3.În cazuri excepţionale, cînd  acordarea concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a primăriei, concediul, anul  următor  salariatul va benefecia de 2 concedii, care pot  fi cumulate sau divizate în baza  cererii scrise.

4.Este interzisă neacordarea concediului  de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi.

5.Pentru perioada concediului de odihnă  salariaţii au dreptul la îndemnizaţia de concediu stabilită conform legii.

6.În cazurile expres prevăzute de lege concediul de odihnă poate fi întrerupt  la cererea     salariatului (pentru motive obiective) sau prin dispoziţia primarului, în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă .

 

Art.18

 

1.Salariaţii benefeciază de  concediu plătit pentru evenimente familiare deosebite sau

de concedii fără plată.

2.De asemenea salariaţii au dreptul la  formarea profesională plătită.

 

Capitolul 3.    Drepturile şi obligaţiile primarului  satului Coşerniţa şi ale salariaţiilor.

 

Art.19

 

 1. În cadrul contractului individual de muncă sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre cele două părţi  contractante, prin negociere.
 2. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de lege .

 

Art.20

 

1). Salariaţii au în  principal următoarele drepturi:

 

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămînal;
 3. c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. e) dreptul la demnitate în muncă;
 6. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. g) dreptul la acces la formare profesională;
 8. h) dreptul la informare şi consultare;
 9. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale

mediului de muncă;

j)dreptul la protecţie în caz de concediere;

k)dreptul la negociere colectivă şi individuală;

l)dreptul de a participa la acţiuni colective;

m)dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat .

2). Salariaţilor le revin, în principal, următoarele obligaţii:

a)obligaţia de a realiza  norma de muncă sau după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b)obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c)obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern, în contractul individual de muncă;

d)obligaţia de fidelitate faţă de primăria satului Coşerniţa în executarea atribuţiilor de  serviciu;

e)obligaţia de a respecta măsurile de securiate şi sănătate a muncii în unitate;

f)obligaţia de a păstra secretul de serviciu.

 

Art.21

 

Primarul are , în principal, următoarele drepturi:

a)să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b)să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în condiţiile legii;

c)să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalităţii lor; d)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de servciu;

e)să constate săvîrşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului individual de muncă şi Regulamentului intern.

Primarului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a)să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

b)să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea sarcinilor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c)să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de muncă;

d)să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituţiei;

e)să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial  drepturile şi interesele acestora;

f)să plătească toate  contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa  precum şi să reţină şi să  vireze  contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

g)să înfiinţeze registru general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

h)să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitan-tului; să asigure  confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

 

Art.22

 

Modificarea contractului individual de muncă se poate face cu acordul părţilor. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în  cazurile şi în condiţiile stabilite prin clauzele acestuia şi conform Codului Muncii .

 

Art.23

 

Contractul individual de muncă poate înceta de drept ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ prevăzute de lege.

 

Art.24

 

 1. Salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte.

 

2.Concedierea –  desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru  următoarele motive :

 1. a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă ;
 2. b) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate ;
 3. c) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certiicatul medical ;
 4. d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insufuciente, confirmate prin hotărîre a comisiei de atestare ;
 5. e) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare ;
 6. f) absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă ;
 7. g) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică cau toxică ;

h)săvîrşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărîre a instanţiei de judecată sau a organului de compăetenţă caruia ţine aplicarea sacţiunilor  administrative ;

i)comiterea de către salariatul care  mînueşte  nemijlocit valori băneşti sau materiale a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv ;

j)semnarea de către conducătorul  compartimentului a unui act juridic nefondat care a   cauzat  prejudicii materiale unităţii ;

k)încălcarea gravă, repetată, a obligaţiilor de muncă de către conducătorul compartimentului ;

l)prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a unor documente false, fapt confirmat în modul stabilit ;

m)restabilirea la locul de muncă, conform hotărîrii instanţei de judecată, a persoanei care a  îndeplinit anterior  munca respectivă, dacă permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă conform Codului Muncii nu sînt posibile ;

n)refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical ;

o)pentru alte motive prevăzute de Codul Muncii şi de alte acte legislative .

                                                         

Art.25

 

1.Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale precum şi orice alte  aspecte legate de formarea profesională sunt  prevăzute în contractul colectiv  de muncă şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele de muncă întocmite conform legii .

2.Primarul asigură accesul periodic al salariaţilor la formarea  profesională .

3.Primarul  ca angajator  recunoaşte şi respectă drepturile şi  libertăţile  garantate prin Constituţie şi cu dispoziţiile Codului Muncii .

 

Art.26

 

1.Sindicatul „SINDASP” avînd ca scop apărarea şi promovarea drepturilor colective şi individuale precum şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, participă prin reprezentanţii săi la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă, precum şi la tratative sau acorduri cu Primarul ca angajator.

2.Prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii Primăriei .

3.Primarul ca angajator  recunoaşte exerciţiul sindical al tuturor salariaţilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi cu dispoziţiile Codului Muncii

Art.27

 

Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale,

economice .

 

Capitolul 4.Procedura de soluţionare a cererolor sau reclamanţiilor

Individuale ale salariaţilor

 

Art.28

 

1.Primarul  ca angajator, asigură buna organizare şi  desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzănd pentru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal .

2.Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează în registrul de evidenţă a documentelor întrate, după care sînt repartizate spre rezolvare persoanelor responsabile, care au obligaţia de a prezenta Primarului, spre semnare, modul de rezolvare a petiţiilor salariaţilor şi să expedieze răspunsurile în termenele prevăzute de lege .

 

Art.29

 

1.Răspunsurile sunt semnate de şeful comptrimentul de muncă, cel care a emis răspunsul şi de primar .

2.Cererile sau reclamaţiile anonime nu se iau în consideraţie .

 

Art.30

 

Salariaţii Primăriei nu pot primi direct petiţii spre rezolvare (de la cei  care le întocmesc/adresează), ci numai după avizarea acestora de către Primar .

 

Art.31

 

Eliberarea adeverinţelor tipizate, la solicitarea salariaţilor, care să ateste calitatea de  angajat şi drepturile salariale ale solicitantului se face de către specialistul căruia şi sunt puse aceste sarcini conform obligaţiunilor funcţionale. Aceste adeverinţe se semnează de către primar, secretarul consiliului local, contabilul-şef  şi se înmănează salariatului în cauză sau mandatatului angajatului îndrepătăţit .

 

Art.32

 

1.Salariaţii primăriei au dreptul şi obligaţia de a formula proipuneri privind creşterea eficienţei  activităţii instituţiei, urmărind obţinerea unei imagini pozitive a acesteia .

2.Propunerile salariaţilor sunt examinate, salariaţii urmînd să fie informaţi despre modul de soluţionare a propunerilor lor .

 

Art.33

 

1.Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la primar, cît şi alte persoane cu funcţii de conducere, conform programelor de audienţă afişate la avizier, în scopul rezolvării problemelor personale .

2.Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi în scris celor care le-au formulat .

 

Art.34

 

Persoanele străine (publicul) au acces la informaţie, pentru solicitare soluţionărilor adresate primăriei, conform programului afişat la întrarea în sediul  primăriei.

 

Capitolul 5.Norme de conduită morală şi profesională.Disciplina muncii.

 

Art.35

 

Pentru a asigura creşterea  calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea  birocratizmului şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală, salariaţii primăriei Coşerniţa trebuie să respecte următoarele norme de conduită morală şi profesională :

 

 1. în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale ;
 2. să apere în mod loial prestigiul  primăriei Coşerniţa, să se  abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia ;
 3. să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea primăriei Coşerniţa, cu politicile şi strategiile acesteia ;
 4. să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care primăria Coşerniţa este parte ;
 5. să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decît cele prevăzute de lege ;
 6. să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni jurudice sau de altă natură împotriva primăriei Domulgeni, dacă nu au atribuţii în acest sens .

 

Art. 36

 

În relaţiile cu salariaţii primăriei Coşerniţa, precum şi cu persoanele fizice

sau juridice, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi amabilitate, avînd  obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plîngeri calomnioase.

 

Art.37

 

1.Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată penrtu rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.

2.În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligaţia să respecte demnitatea funcţiei publice, de a adopta o  atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict.

Art. 38

 

1.Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către primar .

2.Salariaţii desemnaţi de către primar să participe la activităţi sau dezbateri publice sunt obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat .

 

Art. 39

 

          Atunci cînd salariaţii primăriei Coşerniţa reprezintă interesele în cadrul altor organizaţii, instituţii sau cu prilejul unor conferinţe sau alte activităţi, aceştea au obligaţia să creeze/promoveze imaginea favorabilă a Primăriei Coşerniţa, să nu exprime  opinii personale  privind aspectele naţionale ori disputele internaţionale .

 

Art.40

 

1.Atît în cadrul primăriei cît şi în deplasări salariaţii au obligaţia dea prezenta o conduită corespunzătoare, ţinută curată şi îngrijită.

2.În incinta primăriei fiecare angajat este obligat să poarte ecuson, la vedere (cu numele şi prenumele,funcţia).

Art. 41

 

1.În procesul de luare a deciziilor  salariaţii primăriei Coşerniţa sunt obligaţi să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi  exercite puterea în mod fundamental şi imparţial .

2.Salariaţii cu funcţie de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine .

Art.42

 

În activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de a folosi prerogativele funcţiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege .

 

Art.43

 

În cazul în care salariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui conflict de interese, aceştea îl vor anunţa imediat pe primar, care este obligat să ia  măsurile de rigoare .

 

Art.44

 

1.Salariaţii primăriei Coşerniţa au obligaţia să folosească timpul de lucru şi bunurile  primăriei numai pentru desfăşurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin .

 1. Potrivit artibuţiior ce le revin, salariaţii sunt obligaţi să asigure folosirea banilor publici în mod eficient şi justificat, conform prevederilor legale .

                                                    

Art. 45

 

Salariaţii primăriei Coşerniţa pot achiziţiona bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a primăriei, supuse vînzării,  numai cu respectarea legii .

 

Capitolul 6.Abateri disciplinare şi  sancţiuni aplicabile .

 

Art.46

 

1.Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii primăriei Coşerniţa a îndatoriilor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, a regulilor de conduită morală şi profesională prevăzute de lege şi prezentul regulament constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora .

2.Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvărşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici .

 

Art.47

 

Constituie abatere disciplinară următoarele fapte :

 

a)întîrzierea sistematică şi neglijenţa repetată în rezolvarea sarcinilor de serviciu;

b)absenţa nemotivată de la serviciu ;

c)nerespectarea în mod repetat a programului de lucru (întărziere, părăsirea locului de muncă fără aprobare);

d)atitudine nerespectuoasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu ;

e)nerespectarea secretului profesional, a confidenţialităţii lucrărilor cu un astfel de caracter;

f)refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu ;

g)încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, conflicte de interese, interdicţii şi incompatibilitatea stabilite prin lege ;

h)intervenţii sau stăruinţe pentru soluţionarea cererilor petenţilor, precum şi stabilirea de către personalul de execuţie a unor relaţii directe cu prietenii în acest scop ;

i)nerespectarea clauzelor prevăzute  în contractul individual de muncă, precum şi a angajamentelor asumate prin actele adiţionate la contract ;

j)manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei .

 

Art.48

 

Primarul în calitate de angajator  dispune de prerogativa disciplinară avănd dreptul de a  aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de cîte ori constată că aceştia au săvîrşit o abatere disciplinară, dar acestea pot fi dispuse numai după efectuarea unei cercetări  disciplinare prealabile, excepţie fiind avertismentul scris, în caz contrar sancţiunea va fi atinsă de  nulitate absolută .

 

Art.49

 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor în cazul în care au săvîrşit o abatere disciplinară sunt :

 1. a) avertismentul ;
 2. b) mustrarea ;
 3. c) mustrarea aspră;
 4. d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin (1)lit.g) k) m) şi o) r) din Codul Muncii).

 

Capitolul 7.Reguli referitoare la procedura disciplinară .

 

Art.50

 

1.La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective, avăndu-se în vedere următoarele :

a)împrejurările în care a fost săvîrşită ;

b)gradul de vinovăţie al salariatului ;

c)consecinţele abaterii disciplinare ;

d)comportarea generală în serviciu al salariatului ;

e)evenimentele sancţiunii disciplinare suferite anterior de către acesta .

 

Art.51

 

1.Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o  explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se  consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un  reprezentant al salariaţilor .

2.În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o  anchetă de serviciu . În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice  atitudinea şi să  prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi  justificările pe care  le consideră necesare .

 

Art.52

 

1.Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul

timpul aflării salariatului în  concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical .

2.Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare-după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se  include durata desfăşurării procedurii penale .

 

 

Art.53

 

1.Sancţiunea disciplinară se aplică prin dispoziţie, în care indică în mod obligatoriu:

a)remeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii ;

b)termenul în care sancţiunea poate fi contestată ;

c)organul în care sancţiunea poate fi contestată .

2.Dispoziţia de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătura, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cănd a fost emisă şi îşi produce  efectele de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un  proces-cerbal semnat de un  reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor .

3.Dispoziţia de sancţionare poate fi contestată de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art. 355 din Codul Muncii .

Art.54

 

 1. Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată .
 2. Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului .

3.În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatul sancţionat nu i se pot aplica stimulări, precum : mulţumiri, premii, cadouri de preţ, diplome de onoare .

 

 

 

 

Capitolul 8. Dispoziţii finale .

 

Art. 55

 

1.În situaţia în care una din părţi (salariatul sau primarul ca angajator ) a suferit un prejudiciu material din culpa celeilaltei părţi, are dreptul să fie despăgubită de către prtea care a produs  prejudiuciul, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile .

2.Cazurile în care operează răspunderea civilă, modalităţile de stabilire a cuantumului  răspunderii civile, precum şi persoanele (salariaţi ai primăriei) implicate sunt cele prevăzute  de lege .

 

 

Art. 56

 

Salariaţii primăriei încadraţi în funcţie de execuţie sau de conducere, răspund contavenţional în cazul în care prin realizarea (sau nerealizarea) unor fapte (atribuţii de serviciu) se constată săvîrşirea unor contravenţii prevăzute de Codul Muncii, acest lucru se întîmplă şi în cazul răspunderii penale .

 

Art.57

 

1.Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovadă încălcării unui drept al său .

2.Termenul în care  angajaţii pot contesta angajatorului  dispoziţiile cuprinse în Regulament este nelimitat. Contestarea va fi adresată direct primarului, în scris, cu  menţionarea expresă a  dispoziţiilor contestate, a motivilor contestării şi a drepturilor considerate încălcate .

3.Termenul de soluţionare şi comunicare a contestaţiilor este de maximum 30 de zile .

4.Termenul de sisizare a instanţei judecătoreşti este de 30 de zile de la data comunicării modului de soluţionare sau de la expirarea termenului la care angajatorul avea obligaţia să dea răspuns sesizării salariatului .

 

Art.58

 

 

1.Clauzele contractului (acordului) colectiv de muncă se stabilesc pe baza procedurii de negociere şi de încheiere a contractului (acordului) colectiv de muncă stabilit de lege.

2.Contractul (acordul) colectiv de muncă încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor .

Art.59.

 

1.Prevederile contractului (acordului) colectiv de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii Primăriei, indiferent de data angajării sau de calitatea de membru în sindicat .

2.Sindicatul „SINDASP” este abilitat să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Contractul colectiv de muncă aplicabil, Contractul individual de muncă şi Regulamentul intern .

 

Art.60

 

1.Salariaţii primăriei s.Coşerniţa, r-nul  Floreşti ,în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile, atribuţiile şi răspunderile pe care şe implică calitatea de angajat, răspund de respectarea prezentului  Regulament intern, în domeniul de desfăşurare a activităţii.

2.Secretarul consiliului sătesc  va afişa prezentul Regulament intern la întrarea în sediul  primăriei, asigurăndu-se, sub semnătură, că toţi salariaţii au luat cunoştinţă despre conţinutul  său .

 

 

 

 

 

 

 

                                 PRIMAR                                   ION   COJOCARU.